รองเจ้ากรมกิจการพลเรือทหารเรือนำคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของทหารเรือเข้าศึกษาการบริหารจัดการบริษัท Ricoh Co.,Ltd.

Release Date : 12-06-2018 00:00:00
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือทหารเรือนำคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของทหารเรือเข้าศึกษาการบริหารจัดการบริษัท Ricoh Co.,Ltd.

พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือทหารเรือ/หัวหน้าคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของทหารเรือ นำคณะเข้าศึกษาการบริหารจัดการ บริษัท Ricoh Co.,Ltd. สำนักงานใหญ่ กรุงโตเกียว ที่ได้รับรางวัล Japan Quality Award (JQA) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรชั้นนำในระดับโลก มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ ทั้งนี้ นาวาเอก ไพฑูรย์ ชีชะนะ ผู้ช่วยทูตทหารทหารเรือไทย ประจำกรุงโตเกียว ให้การต้อนรับและร่วมคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท Ricoh Co.,Ltd. สำนักงานใหญ่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑