เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๓

Release Date : 12-06-2018 00:00:00
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๓

พลเรือตรี วิธนรัชต์ คชเสนี เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๓ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเป็นการระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก น้ำท่วมเฉียบพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรงในระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑