รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เยี่ยมกำลังพลกองทัพเรือที่ปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้อพยพหลบพายุโซนร้อนปาบึก

Release Date : 04-01-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เยี่ยมกำลังพลกองทัพเรือที่ปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้อพยพหลบพายุโซนร้อนปาบึก

พลเรือตรี สำเริง  จันทร์โส  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ เยี่ยมกำลังพลของกองทัพเรือที่ปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้อพยพหลบพายุโซนร้อน ปาบึก ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒