กองทัพเรือยิงสลุตหลวงพิเศษ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Release Date : 04-05-2019 21:27:15
กองทัพเรือยิงสลุตหลวงพิเศษ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ ทำการยิงสลุต ณ บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม 

ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ทำการยิง ๓ ช่วง 
ช่วงแรก เวลา ๑๐.๐๙ น. ยิงสลุตหลวงพิเศษ จำนวน ๑๐๑ นัด เริ่มยิงเมื่อ เลขาธิการพระราชวังไขสหัสธาราอันเจือด้วยด้วยน้ำเบญจคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก ๔ สระ 
 
ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๐.๕๙ น.จำนวน ๑๐๑ นัด ยิงเมื่อ พระราชพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ทูลเกล้าฯ ถวายพระสุพรรณบัฏ ปืนโบราณ ๔ กระบอก จะทำการยิงกระบอกละ ๑๐ นัด (รวมเป็น ๔๐ นัด) ขณะเดียวกัน ปืนใหญ่จะทำการยิงสลุตจำนวน ๑๐๑ นัด
 
ช่วงที่ ๓ เวลา ๑๔.๒๐ น. ยิงสลุตหลวง ๒๑ นัด เริ่มยิงเมื่อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญนสิงหาสน์ โดยปืนใหญ่จะทำการยิงสลุตจำนวน ๒๑ นัด

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือยิงสลุตหลวงพิเศษ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง