การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Release Date : 24-06-2015 18:23:16

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     -  นโยบาย ผบ.ทร. ด้านกำลังพล

     -  แผนแม่บทการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนากำลังพล

     -  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     - ตั้งคณะทำงาน  1

     - ตั้งคณะทำงาน  2

     - การเข้ารับการศึกษา

     - โครงการศึกษา

 


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     - คำสั่งตั้งคณะกรรมการ

     - แนวทางการรับราชการนายทหาร ก

     - แนวทางการรับราชการนายทหาร ป.

     - หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

 


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     - รายงานผลพัฒนากำลังพล ประจำปี งป.63

     - รายงานผลพัฒนากำลังพล ประจำปี งป.64

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง