คู่มือการให้บริการประชาชน

Release Date : 27-06-2015 09:25:25

1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

     -  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

            (ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก)

     -  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

            (คู่มือปฏิบัติงานระบบงานบริการห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก)

     -  โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ พร.

            (ขั้นตอนการปฏิบัติงานห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก)

     -  ศูนย์ทันตกรรม พร.

            (ผังกระบวนการทำงานผู้ป่วยนอก)

     -  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

            (การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์)

     -  ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ

2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

     -  รายงานสถิติผู้รับบริการจากหน่วยแพทย์ สังกัดกองทัพเรือ

     -  สรุปสถิติผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์

     -  ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ

3 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

      - โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

      - โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

      - โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ พร.

      - ศูนย์ทันตกรรม พร.

      - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

      - ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร. นอกประจำการ

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง