ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓

Release Date : 05-08-2019 00:00:00
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓

พลเรือตรี วิธนรัชต์  คชเสนี  รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓ /รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต” ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมป่าตอง รีสอร์ท ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒