ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานจัดงานนิทรรศการการจัดการความรู้ และกิจกรรมยกย่องชมเชย

Release Date : 08-08-2019 09:31:49
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานจัดงานนิทรรศการการจัดการความรู้ และกิจกรรมยกย่องชมเชย

พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานจัดงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ และกิจกรรมยกย่องชมเชย และให้รางวัลการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้ของ หน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ให้กับผู้บังคับบัญชา กำลังพลของกองเรือยุทธการ และหน่วยอื่น ๆ ได้เข้าชมนิทรรศการรวมทั้งจัดให้มีการมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วย ณ หอประชุมกองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒