ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เข้าร่วมประชุมสรุปผลงานประจำปี ๒๕๖๒ และแถลงแผนงานประจำปี ๒๕๖๓ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

Release Date : 08-11-2019 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เข้าร่วมประชุมสรุปผลงานประจำปี ๒๕๖๒ และแถลงแผนงานประจำปี ๒๕๖๓ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เข้าร่วมประชุมสรุปผลงานประจำปี ๒๕๖๒ และแถลงแผนงานประจำปี ๒๕๖๓ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  

 . 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เข้าร่วมประชุมสรุปผลงานประจำปี ๒๕๖๒ และแถลงแผนงานประจำปี ๒๕๖๓ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง