ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๒ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

Release Date : 12-11-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๒ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าพบปะหารือข้อราชการกับ นาย เอกรัฐ  หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดนราธิวาส เพื่อปรึกษาหารือ และเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในด้านความมั่นคงทางทะเลทุกมิติ เพื่อรับทราบบทบาทและภารกิจของทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมกับชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๒ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง