รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ นำทีมฟุตบอล ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

Release Date : 12-02-2020 00:00:00
รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ นำทีมฟุตบอล ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พลเรือตรี ภูมิพันธุ์ นิลกำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ นำทีมฟุตบอล ของสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.) ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นำโดย พลตรี อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก พร้อมด้วย พลตรี เพชรรงค์ สิทธิด่าง ณ สนามฟุตบอล กองทัพภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ในการให้กำลังพลฯได้ใช้เวลาออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจแข็งแกร่ง พร้อมที่จะปฏิบัติงานเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในกองทัพเรือ รวมถึง หน่วยงานภายนอกกองทัพเรือ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การประสานงานที่ดีต่อไป

  

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ นำทีมฟุตบอล ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง