สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จันทบุรี) ออกตรวจร่วมในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี

Release Date : 07-04-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จันทบุรี) ออกตรวจร่วมในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จันทบุรี ) เมื่อวันที่  ๖ เมษายน ๒๕๖๓  พลเรือตรี วันชัย จุลมนต์  ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ ฯ มอบหมายให้   นาวาโททรงยศ  สุตตาสอน  ฝ่ายเสนาธิการ สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ ฯ พร้อมด้วย  เรือเอกศุภชัย  ดวงคำ หัวหน้า หมวดสารวัตรทหารเรือ จันทบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ ฯ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ฯ จำนวน ๑ ๐นาย  และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ จำนวน ๑๐นาย บูรณาการกับ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ออกตรวจร่วมในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี ประจำวัน  จำนวน   ๓ เส้นทาง ตั้งแต่ ๐๖๒๒๐๐ เม.ย. – ๐๗๐๔๐๐เม.ย.๖๓.เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒ ) ลงวันที่ ๒ เม.ย.๖๓ ห้ามบุคคลใด ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๔๐๐ น.ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๓ เม.ย.๖๓ เป็นต้นไป  ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Covid-19)  และประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม ห้ามทำกิจกรรม ห้ามมั่วสุม เว้นแต่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  นั้น ผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด