สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหารเรือ อาสาสมัครกูชีพกู้ภัย

Release Date : 07-04-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหารเรือ อาสาสมัครกูชีพกู้ภัย

นาวาเอก ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหารเรือ อาสาสมัครกูชีพกู้ภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒ ) ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ห้ามบุคคลใด ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา ๒๒๐๐ – ๐๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น ณ จุดตรวจสามแยกคลองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓