สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๕๔๘ เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID

Release Date : 02-06-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๕๔๘ เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๕๔๘ เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ให้กับ ชุดปฏิบัติการสารวัตรทหารเรือ และ สารวัตรทหารเรือกองบัญชาการป้องกันขายแดนจันทบุรีและตราด ที่ผลัดเปลี่ยนหน้าที่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ นาย  ณ สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๒ (หลังเก่า) อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓