สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

Release Date : 29-06-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ กำลังพลสารวัตรทหารเรือ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด, ฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองตราด และ สาธารณสุข อำเภอเมืองตราด ลงพื้นที่ตรวจ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อป้องปราม และตักเตือนประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้ฝ่าฝืนมาตรการแต่อย่างใด