สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

Release Date : 29-06-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ร่วมประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๔ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓