สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) จัดโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล

Release Date : 30-06-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) จัดโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จัดทำโครงการขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการฝึกอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่มีรายได้ต่ำ ให้สามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอด เป็นอาชีพได้ การอบรมได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากเกษตรอำเภอแหลมงอบ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๐ คน การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านกลาง หมู่ ๖ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓