สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจ สถานศึกษา อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

Release Date : 30-06-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจ สถานศึกษา อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ กำลังพลสารวัตรทหารเรือ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด ฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองตราด และสาธารณสุข อำเภอเมืองตราด ลงพื้นที่ตรวจ สถานศึกษา ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อป้องปรามและให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ก่อนเปิดภาคเรียน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้ฝ่าฝืนมาตรการแต่อย่างใด เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓