คณะกรรมการบ้านพัก

Release Date : 01-12-2010 00:00:00
คณะกรรมการบ้านพัก

 
 

 

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


๗. ด้านการสวัสดิการ

   ๗.๑ ดำเนินการจัดการเรื่องสวัสดิการที่พักของกองทัพเรือทั้งบ้านพักหน่วยและบ้านพักส่วนกลางของ ทร. ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ตอบสนองต่อการมีสวัสดิการที่ดีของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง (กพ.ทร.  กบ.ทร.  สก.ทร. และ กบพ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ)

    เป้าหมาย :

  • ระบบ HRMISS ได้รับการพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีขีดความสามารถในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการพักอาศัยของกำลังพลในบ้านพักหน่วยและบ้านพักส่วนกลางของ ทร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
  • หน่วยที่รับผิดชอบดูแลบ้านพักส่วนกลางของ ทร. ต้องบริหารจัดการที่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้บ้านพักส่วนกลางของ ทร.สามารถรองรับการพักอาศัยของกำลังพลได้อย่างเรียบร้อย ปลอดภัย และน่าอยู่ ทั้งนี้ให้จัดการประกวดที่พักน่าอยู่ของ ทร. เพื่อยกระดับการดูแลและร่วมกันพัฒนาที่พักอาศัยให้เป็นชุมชนที่ดีมากยิ่งขึ้น (กบพ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ)
  • ยกระดับการบริหารจัดการบ้านพักส่วนกลางของ ทร. โดยให้มีนายทหารระดับนายพลเรือช่วยราชการ
    หรือนาวาเอกพิเศษ เข้าปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการบ้านพักส่วนกลางของ ทร.ให้มีประสิทธิภาพและเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น (สก.ทร. และ กพ.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบ)
  • บูรณาการภาพรวมการจัดการเข้าพักอาศัยบ้านพักหน่วยและบ้านพักส่วนกลางของ ทร. ในแต่ละพื้นที่
    ให้สามารถรองรับการเข้าพักอาศัยตามสิทธิของกำลังพลกองทัพเรือทุกระดับอย่างครอบคลุม โดยให้สามารถจัดเข้าพักอาศัยได้อย่างเพียงพอ และเป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส โดยจะต้องมีการดำเนินการในรูปแบบที่มีมาตรฐานและมีความต่อเนื่อง (สก.ทร. กบพ.ทร. อกบพ.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบ)
  • บ้านพักของกองทัพเรือในภาพรวม ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้กำลังพลสามารถพักอาศัยได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (สก.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบ)
  • ปรับปรุงระเบียบบ้านพักอาศัย ให้สามารถดำเนินการได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และสามารถบังคับใช้และจัดการเข้าพักอาศัยได้อย่างเป็นระบบในอนาคตต่อไป (สก.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบ)

   ๗.๒ ดำเนินการพัฒนาด้านสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อให้กำลังพล ทร. และครอบครัวมีสวัสดิการที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างเหมาะสม (สก.ทร. ศปส.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)

   เป้าหมาย :  

(๑) จัดหาฌาปนสถาน ทร. เพิ่มอีก ๑ แห่ง ให้สามารถเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล ทร. และครอบครัวทุกระดับ โดยให้พร้อมดำเนินการได้ ภายใน เม.ย.๖๔

(๒) ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สนามกีฬาภูติอนันต์ ๒ ให้มีความพร้อมสามารถรองรับการเป็นพื้นที่ออกกำลังกายให้กับกำลังพล ทร. ได้อย่างเหมาะสม

(๓) ปัญหาหนี้สินของกำลังพลทุกระดับมีแนวทางชัดเจนที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหา ทำให้สามารถลดปัญหาหนี้สินของกำลังพลได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสม

 
 คำสั่ง


❖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ
❖ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

 ข่าว

❖ การดำเนินงานภายในอาคารผู้พักอาศัย
❖ เกณฑ์การให้คะแนนและการจัดคณะกรรมการตรวจบ้านพัก 

 กิจกรรม


   

 
  
  

   
  
  
  
  
  

   
  
 
 
  
  
  
 
 
  
  
.  
     
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
คณะกรรมการบ้านพัก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง