ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมอาคารฯ ในการกำกับตามมาตรการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Release Date : 07-01-2021 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมอาคารฯ ในการกำกับตามมาตรการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ พร้อมด้วย พร้อมด้วย พลเรือโท ธานี แก้วเก้า รองเสนาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมอาคารฯ ในการกำกับตามมาตรการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามความพร้อมการเตรียมดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ในห้วงไตรมาสที่ ๒ อย่างต่อเนื่อง ณ พื้นที่วังนันทอุทยาน​ พื้นที่บางนา และพื้นที่ทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔


พื้นที่วังนันทอุทยาน


พื้นที่บางนา

  


พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ


บำรุงขวัญกำลังใจ