ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศรที่ปฏิบัติงานอยู่ในเรือ

Release Date : 14-01-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศรที่ปฏิบัติงานอยู่ในเรือ

พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลประจำเรือหลวงจักรีนฤเบศร โดยผลตรวจกำลังพลทั้ง ๒๗๐ นาย ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ แต่ยังคงเฝ้าสังเกตอาการแยกตามความเสี่ยง ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

จากที่กรมแพทย์ทหารเรือ ส่งผลการตรวจการสอบสวนและควบคุมโรค ของกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร ที่กักตัวควบคุมโรคครบแล้วทุกนาย สามารถแบ่งกำลังพลได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ

๑. ผู้ที่กักตัวที่อาคารรับรองสัตหีบ จำนวน ๒๑๐ นาย แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ

- กำลังพลกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง จำนวน ๙ นาย กักตัวสังเกตอาการระหว่าง วันที่ ๑๐ - ๒๔ มกราคม ได้ทำการตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ผลตรวจไม่พบเชื้อ

- กำลังพลกลุ่มที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๒๐๑ นาย กักตัวที่อาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ สังเกตอาการระหว่าง ๑๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ผลตรวจไม่พบเชื้อ

๒. ผู้ที่กักตัวที่เรือ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมอยู่บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เช่น การดูแลรักษาอุปกรณ์ ป้องกันเพลิงไหม้ และเข้ายามรักษาการณ์ จำนวน ๖๐ นาย ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อย ผลตรวจไม่พบเชื้อ ทุกคนยังคงแข็งแรงและปฏิบัติงานได้ตามปกติ

๓.ผู้ที่กักตัวที่บ้าน (ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานที่เรือในห้วงเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ก่อนหน้านี้) จำนวน ๑๗ นาย ผลตรวจไม่พบเชื้อ

ทั้งนี้กำลังพลในกองเรือยุทธการทุกนายยังคงรักษามาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด - ๑๙ อย่างเข้มงวด ตลอดจนมีขวัญกำลังใจที่ดี พร้อมปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ