หัวหน้าสำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า (ม.กองทราย)​ จัดให้มีการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส

Release Date : 21-01-2021 00:00:00
หัวหน้าสำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า (ม.กองทราย)​ จัดให้มีการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส

นาวาเอก ดิเรก เอกจิตต์ หัวหน้าสำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า (ม.กองทราย)​ จัดให้มีการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส โดยดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการทำความสะอาด ระบบน้ำ คูคลอง ท่อระบายน้ำต่างๆ  ของ​ที่พักอาศัยส่วนกลางฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า (ม.กองทราย)​ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔