ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่ ๔๕๑ เกาะช้าง

Release Date : 04-04-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่ ๔๕๑ เกาะช้าง

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน  ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางจุฬารัตน์  ศรีวรขาน  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ เดินทางไปพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๕๑ เกาะช้าง จังหวัดระนอง โดยมี พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้ขึ้นแท่นรับการเคารพ และ ให้โอวาทแก่กำลังพล ก่อนเข้ารับฟัง การบรรยายสรุปเพื่อรับทราบถึงภารกิจหน้าที่ตลอดจนอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในขณะที่นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล ก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในหน่วย

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้โอวาทแก่กำลังพล มีใจความสำคัญ ความว่า หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๕๑ นับเป็นหน่วยเฉพาะกิจอีกหน่วยหนึ่งของกองทัพเรือ ที่มีภารกิจสำคัญในการป้องกัน ภัยคุกคามทางทะเล คุ้มครองเรือประมงไทย  และตรวจการณ์ทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ กับสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือของทัพเรือภาคที่ ๓ ซึ่งต้องปฏิบัติการต่อเนื่อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ขอให้กำลังพลทุกนาย มีความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนของกองทัพเรือ ปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้า ในการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดไป โดย ผู้บังคับบัญชาทุกนาย มีความห่วงใยและจะติดตามการปฏิบัติงานรวมทั้งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกรูปแบบต่อไป พร้อมทั้งเน้นย้ำ ในความเข้มข้นของการเฝ้าตรวจการณ์ทางทะเลทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางยุทธการ และยุทธวิธี

"สิ่งสำคัญที่ผมขอให้กำลังพลทุกคนจะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตลอดเวลานั่นก็คือ การปฏิบัติทุกภารกิจต้องมีการวางแผนที่ดี มีการฝึกทบทวนอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความชำนาญสูงสุด สามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกการตราทางเป้า การฝึกหน้าที่ประจำอาวุธของหน่วย การฝึกกำลังพลให้มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ  ไม่ประมาท  ปฏิบัติงานทุกภารกิจต้องร่วมแรง ร่วมใจกันทำงานประสานสอดคล้องอย่างมืออาชีพ นำทุกบทเรียนสำคัญที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และเนื่องจากพวกท่านต้องปฎิบัติงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้นการให้ความสำคัญในการสร้างมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยประสบการณ์การทำงานของพวกท่านทุกคน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในสภาวะแวดล้อมของพื้นที่เป็นอย่างดี มีคุณลักษณะของความเป็นชาวเรือ ที่มีรูปแบบการทำงานเป็นทีม มีความอดทน และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การปฏิบัติภารกิจนับต่อจากนี้ไป บรรลุผลสำเร็จในทุกภารกิจเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงทางทะเลที่จะส่งผลให้กองทัพเรือเป็นกองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจตลอดไป"

สำหรับหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยเฉพาะกิจของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจในการสนับสนุนกำลังทางเรือในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ มีภารกิจในการตรวจการณ์ทางทะเลพื้นที่ชายแดนทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ โดยการตรวจการณ์ทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบและเฝ้าตรวจตราสิ่งผิดกฎหมายในทะเล การลักลอบการค้าน้ำมันเถื่อน การลักลอบลำเลียงสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรและการทำประมงผิดกฎหมาย การคุ้มครองเรือประมงตลอดจนการสกัดกั้นผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปรกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่าง ๆ โดยเกาะช้างเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของจังหวัดระนอง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีพื้นที่ประมาณ ๑๘ ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองระนอง ๒๐ กิโลเมตร และห่างจากเกาะพยาม ๔ กิโลเมตร