ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๒ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

Release Date : 05-04-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๒ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ต แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เป็นคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ประกอบด้วย อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ โดยการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. มีสาระสำคัญ คือ การสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลที่ยังคงมีปัญหาต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) และส่งผลกระทบด้านความมั่นคงซึ่ง ศรชล. ได้ดำเนินการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยต่าง ๆ ทั้ง ศรชล.ภาคต่าง ๆ/ศรชล.จังหวัด หน่วยงานระดับจังหวัดของ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองบังคับการตำรวจน้ำ เพื่อสนธิกำลังสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ตามแนวเขตทางทะเลพื้นที่ติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน การรายงานผลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ทั้งกรณีคอกหอย อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง ศรชล.ภาค ๒ จะสามารถส่งมอบพื้นที่บางส่วนให้กับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ รวมถึงการรายงานสถานการณ์ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย บริเวณปากแม่น้ำบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เพื่อยกระดับ ศรชล. ในการเป็น ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค (มวก.ศรชล.ภาค)/การแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ของ ศรชล.เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกสาธิตการปฏิบัติงานของศรชล. โดย ศรชล.ภาค ๓ ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต บูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานหลักของ ศรชล. โดยกำหนดสถานการณ์การฝึก 2 หัวข้อการฝึก ดังนี้
- การฝึกสาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยในสถานการณ์ Covid – 19
- การฝึกสาธิตในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลเพื่อให้เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

นอกจากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการประชุ ศรชล.ภาค ๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการฝึกสาธิตการปฏิบัติงานร่วมกัน บริเวณหาดไม้ขาว ประกอบด้วย การฝึกสาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยในสถานการณ์ Covid - 19 และการฝึกสาธิตในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของศรชล. ต่อไป