รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 28-04-2021 00:00:00
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยเป็นการบรรยายพิเศษให้กับทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในเรื่อง การบรรยายเชิงเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติด และการลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อร้ายแรง (เอดส์ โรคจากยุง ไข้หวัดฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรทราบ โดยมีวิทยากรจาก แผนกพระธรรมนูญ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทั้งนี้ เป็นการอบรมแบบ NEW NORMAL และมาตรการตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๙๑ (COVID – 19) จังหวัดชลบุรี กำหนด ณ อาคารพลศึกษา ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔