ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทนักเรียนจ่าทหารเรือ และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ที่สำเร็จการศึกษาผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference : VTC)

Release Date : 30-04-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทนักเรียนจ่าทหารเรือ และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ที่สำเร็จการศึกษาผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference : VTC)


พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบโอวาทแก่นักเรียนจ่าทหารเรือ และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ ของหน่วยต่าง ๆ กองทัพเรือ ประกอบด้วย กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หน่วยบัญชานาวิกโยธิน ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมพลาธิการทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ และบรรจุเข้ารับราชการ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference : VTC) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แก่นักเรียนจ่าทหารเรือ และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป โดยถ่ายทอดจากกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
 

 

 ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือทุกนาย ตอบแทนกองทัพเรือ ด้วยการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสำนึกในความเป็นทหารเรือ ช่วยกันธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศของกองทัพเรือและความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ของประเทศชาติ

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผู้บัญชาการทหารเรือได้เน้นย้ำให้ทุกนายร่วมมือร่วมใจ เสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อสังคมส่วนรวม รักษาวินัยในการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่เพื่อลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า “การสำเร็จการศึกษาของนักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ที่ได้รับการประดับเครื่องหมายยศเป็นจ่าตรีถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ผมขอให้ทุกท่านระลึกอยู่เสมอว่า การที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ก็ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และความรับผิดชอบในหน้าที่ของทุกท่านเอง ประกอบกับการที่กองทัพเรือได้ส่งเสริม และสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ท่านทั้งหลายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวนของกองทัพเรือได้อย่างเต็มภาคภูมิ

นับจากนี้ไปเป็นหน้าที่ของพวกท่านทุกคน ที่จะต้องใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามา ตอบแทนกองทัพเรือ ด้วยการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม ตามที่ท่านได้กล่าวคำปฏิญาณตนไว้ ถือเป็นคำมั่นจึงขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของท่านและกองทัพเรือ ผมขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสำนึกในความเป็นทหารเรือ ช่วยกันธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศของกองทัพเรือและความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติสืบไป

และเนื่องด้วยขณะนี้ ประเทศไทยต้องรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจ เสียสละความสะดวกสบายส่วนตัว เพื่อสังคมส่วนรวม รักษาวินัยในการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่ เพื่อลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ผมขอขอบคุณครู อาจารย์ และผู้บังคับบัญชาทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ถ่ายทอดวิชาความรู้ และปลูกฝังระเบียบวินัย ความเสียสละ ความอดทน ความสามัคคี และความเป็นชาวเรือ ให้แก่นักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ทุกคน ตลอดจนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้กรุณาเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด จนประสบความสำเร็จในการศึกษา เป็นจ่าตรีใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ” กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ