ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมลงนามในข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กองทัพเรือ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Release Date : 16-06-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมลงนามในข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กองทัพเรือ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี ร่วมลงนามในข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กองทัพเรือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องวิไชยประสิทธิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

กองทัพเรืออนุมัติให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดทำข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กองทัพเรือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ ทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ที่ทั้งสองสถาบันมีศักยภาพ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงานและประชาชนทั่วไป ซึ่งในส่วนของกองทัพเรือการลงนามในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้าน วิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุของกรมแพทย์ทหารเรือ การพัฒนาเครื่องฝึกจำลองยุทธ NWS 980 เพื่อรองรับการฝึกในลักษณะออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้การฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับหลักสูตรการอบรมผู้ให้การดูแลหรือ Caregiver ของกรมแพทย์ทหารเรือ ในกลุ่มผู้สูงอายุ ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และผู้ป่วยติดเตียง โครงการจัดทำสารสนเทศในรูปแบบดิจิตอล (Digital Content) ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในการดูแล โดยใช้หลักการ “ใกล้ตาใกล้ใจ” จะเป็นหูเป็นตาให้หมอหรือพยาบาลและดูแลแทนได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่ผู้รับการดูแลยังคงอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ใกล้ชิดกับผู้คนที่ตนเองรัก คุ้นเคย และผูกพัน ซึ่งการสร้าง Caregiver ของกรมแพทย์ทหารเรือ นอกจากเป็นการเตรียมการแก้ปัญหาให้กำลังพลของกองทัพเรือแล้ว ยังสามารถแก้ปัญหาวิกฤตการว่างงานของประเทศไทยในภาพรวมขณะนี้ และยัง สามารถคัดสรร รวมทั้งออกใบรับรองให้กับ Caregiver ที่มีผลการปฏิบัติงานดี ให้นำไปประกอบอาชีพเป็น Caregiver ของโรงพยาบาลหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐและเอกชน เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ Caregiver ของกองทัพเรือ ทั้งในขณะเข้ารับการอบรมและปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ

ในขณะที่การวิจัยและพัฒนาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980 โดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยซอฟต์แวร์ Game Engine นั้น แรกเริ่มซอฟต์แวร์ของเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980 พัฒนามาจากซอฟต์แวร์ของเกมออน์ไลน์ โดยกองการจำลองยุทธ์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นำมาพัฒนาเป็นเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980 โดยจัดทำเป็นโครงการวิจัย ชื่อว่า เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980 Version 2021 ซึ่งใช้ราชการมาจนถึงปัจจุบัน แต่จากการตรวจสอบพบว่าขณะนี้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของเกม GCB ได้หยุดพัฒนาและได้ปิดเว็บไซต์ของตนเองแล้ว ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมที่เรียกว่า Game Engine ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980 แทนซอฟต์แวร์เดิม โดยการร่วมมือกันครั้งนี้ นอกจากจะได้สร้างซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ด้วยฝีมือคนไทยเป็นครั้งแรก ยังทำให้โปรแกรมเมอร์ของกองทัพเรือได้ร่วมเขียนโปรแกรมสร้างซอฟต์แวร์กับโปรแกรมเมอร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตั้งแต่ต้น ส่งผลให้รู้จักโครงสร้างซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี ทำให้สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ทันกับความก้าวหน้าของฮาร์ดแวร์ในอนาคตได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมลงนามในข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กองทัพเรือ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง