กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID - 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งครัวสนามเคลื่อนที่แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน

Release Date : 01-06-2011 00:00:00
กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID - 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งครัวสนามเคลื่อนที่แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน

เนื่องในโอกาสมหามงคล ในห้วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กองทัพเรือ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID - 19” ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในค่าครองชีพ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยกองทัพเรือจัดรถครัวสนาม จัดทำอาหารกล่อง และน้ำดื่ม วันละ 690 ชุด สมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค นำไปมอบให้ประชาชน ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔โดยกำหนดให้การช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงานของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 
 
 โดยเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา  ๑๐.๐๐ น.  พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในกิจกรรมการมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชน พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถ ในกิจกรรม “กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้าน COVID - 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ร่วมพิธี โดยภายหลังเสร็จพิธี ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ และเขตบางกอกน้อย โอกาสนี้ นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะกรรมบริหารสมาคมฯ ได้จัดรถปันสุขแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
     พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มีดำริให้หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือจัดรถครัวสนาม ดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกเข้าแจกจ่ายในหลายชุมชนหลายพื้นที่ ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เพื่อประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ โดยจะดำเนินการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ร่วมจัดรถปันสุขแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะดำเนินการหมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆ และมีหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ดังนี้
     พื้นที่นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ มี กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นหน่วย รับผิดชอบ มีกำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ ๔ - ๑๘ มิถุนายน และ ๒๗ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
     พื้นที่บางนา มีกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.) กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.) และกรมอุทกศาสตร์ (อศ.) เป็นหน่วยดำเนินการ มีกำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ ๒๑ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
     พื้นที่เลียบคลองทวีวัฒนา มีกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร) และสำนักงานและวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ (สวพ.ทร.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ มีกำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ ๒๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
     พื้นที่พุทธมณฑล มีกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ มีกำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ ๕ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
     พื้นที่สมุทรปราการ มีโรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ มีกำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
     พื้นที่พระสมุทรเจดีย์ มีกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ (กทบ.กร. ปจปร.ฐท.กท.) และอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (อจปร.อร.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ มีกำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ ๑๙ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งจัดกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้รับผิดชอบโดยรถครัวสนาม และกำลังพลจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 “กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ถวายเป็นพระราชกุศล” จะปฏิบัติภารกิจในการประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ จะคลี่คลาย
 


 
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 
พลเรือตรี อุทัย  ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดรถครัวสนามประกอบอาหารพร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๐๐ ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๑ – หมู่ ๘ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามโครงการ “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจ ต้านภัย COVID–19” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล ห้วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
พลเรือตรี คมพันธ์ อุปลานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และข้าราชการกรมสรรพาวุธทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ มอบอาหารปรุงสุก ผลไม้ และน้ำดื่ม มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบางนานอก และชุมชนร่วมใจประเสริฐ เขตบางนา โดยการมอบผ่านผู้นำชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามโครงการ“กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจ ต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล โดยกองทัพเรือได้แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 อย่างต่อเนื่องรวมวันนี้เป็นวันที่ ๓๗ ณ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

 
 

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔

พลเรือโท ก้องเกียรติ สัจวุฒิ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมคณะ นำอาหารปรุงสุก ผลไม้ และน้ำดื่ม มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนท่าเตียน เขตพระนคร โดยการมอบผ่านผู้นำชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตพระนคร เพื่อนำอาหารมอบให้ศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อ วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ กลุ่มสีเขียว ตามโครงการ “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจ ต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณตลาดชุมชนท่าเตียน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  

  

  

  

 

 


เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๔

พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ นำอาหารกล่อง น้ำดื่ม จำนวน ๑,๓๘๐ ชุด มอบให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน ๖๙ ชุด ให้กับผู้ป่วยติดเตียงของแต่ละชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามโครงการ“กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจ ต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ 


 เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๔

พลเรือตรี  พาสุกรี วิลัยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ ร่วมกับ ฝันเด่น จรรยาธนากร อาสาสมัครภาคประชาชน กลุ่มใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน อัญเชิญเจลล้างมือพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำอาหารกล่อง น้ำดื่ม ถุงยังชีพ มอบให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ เขตบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามโครงการ “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจ ต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

  

  

  

และในวันเดียวกันช่วงเวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือตรี ประชา สว่างแจ้ง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ อัญเชิญเจลล้างมือพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำอาหารกล่อง น้ำดื่ม ถุงยังชีพ มอบให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามโครงการ “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจ ต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ณ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

 


เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ คณะผู้บังคับบัญชาฐานทัพเรือกรุงเทพ และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จัดกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย โดยได้เตรียมข้าวกล่องปรุงสุก จำนวน ๗๐๐ กล่อง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง โดยมีรายละเอียดชุมชุนที่ได้รับการช่วยเหลือดังนี้
๑.ชุมชน ไชยทิศ. ๒.ชุมชน มะลิ ๑  ๓.ชุมชน สันติชนสงเคราะห์  ๔.ชุมชน จรัญสนิทวงศ์ ๔๑  ๕.ชุมชน ย่านบ้านเป็ด  ๖.ชุมชนย่านชุมชนวัดดุสิตาราม(เก่า)  ๗.ชุมชน ย่านบ้านบัว  ๘.ชุมชนวัดรวกสุทธาราม  ๙.ชุมชนหัวถนน  ๑๐.ชุมชนหัวคลองล่าง

 

 


เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำคณะข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมกับข้าราชการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหาร กองทัพเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ ได้อันเชิญเจลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งมอบอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนพื้นที่ชุมชนบางกอกน้อย และชุมชนบางกอกใหญ่ ในกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19”ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ วัดศาลแดง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
 

  

  

  

  

 

 

เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔

พลเรือโท ก้องเกียรติ สัจวุฒิ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ พร้อมกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ ได้อันเชิญเจลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งมอบอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนพื้นที่ชุมชนบางกอกน้อย และชุมชนบางกอกใหญ่ ในกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19”ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานจอดรถวังนันทอุทานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

  

  

  

  

 

 
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
 
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ มอบอาหารและน้ำดื่ม พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนในชุมชนวัดศาลแดง ในกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณลานอเนกประสงค์ วัดศาลแดง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จะนำอาหารและน้ำดื่ม พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้แก่ประชาชน ในวันที่ ๒๘, ๓๐ มิถุนายน และในวันที่  กรกฎาคม ๒๕๖๔ นี้ รวมจำนวน ๓ วัน

  

  

  

  

 


 
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  
 
พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) นำคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือใน ศรชล. ร่วมมอบอาหารและน้ำดื่ม พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้แทนชุมชนเขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่ รวมถึงนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 


 

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

พลเรือโท มนตรี รอดวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒฺพิเศษกองทัพเรือ และ พลเรือตรี ณพ พรรณเชษฐ์ รองปลัดบัญชีทหารเรือ ผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมด้วย เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมมอบอาหารให้แก่ประชาชน ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร กรุงเทพมหานคร 

  

  

  

  

  

  

  


 

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

พลเรือโท พินิจ  ชื่นรุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และ พลเรือตรี ยุทธศิลป์ จงเจือกลาง ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ลงพื้นที่แจกอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มผลไม้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริเวณลานหน้าอาคารนันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเยี่ยมเยือนและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

  
 

 


รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID - 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งครัวสนามเคลื่อนที่แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง