ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมงานพัฒนาอาชีพและรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

Release Date : 30-07-2021 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมงานพัฒนาอาชีพและรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

นาวาเอก ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมงานพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชนในพื้นที่(การทำผ้าคลุมผม ฮิญาบ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มกาหยูสัมพันธ์ ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยเป็นการเพิ่มรายได้ในครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ลดอัตราการว่างงาน และการอพยพย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นอื่น ๆ ให้น้อยลง ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับประชาชนในพื้นที่ โดยตลอดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร ตลอดเวลา ณ กลุ่มกาหยูสัมพันธ์ หมู่ ๕ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

  

  

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมงานพัฒนาอาชีพและรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง