ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง

Release Date : 13-09-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง โดยมี พลเรือโท วุฒิชัย สายเสถียร รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดหาเรือในครั้งนี้  ณ อู่ต่อเรือ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ โครงสร้างกำลังรบ ได้กำหนดให้มีเรือลากจูงสำหรับใช้ปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน ๘ ลำ โดยปัจจุบันมีเรือลากจูงใช้ปฏิบัติราชการแล้ว จำนวน ๖ ลำ และมีแผนปลดระวางประจำการ ๑ ลำ ซึ่งจะเหลือเรือลากจูงใช้ในราชการ เพียง ๕ ลำ กองทัพเรือจึงมีความจำเป็นในการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลางเพื่อมาทดแทน ซึ่งการต่อเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ จะทำให้มีเรือลากจูงที่เพียงพอต่อการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่และเรือดำน้ำที่กองทัพเรือจะได้รับมอบมาใช้ปฏิบัติราชการในปี ๒๕๖๗ การต่อเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกจากบริษัทอู่ต่อเรือภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือภายในประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านองค์บุคคล องค์ความรู้ และช่วยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร สำหรับเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ จัดสร้างขึ้นโดยใช้แบบเรือ Ramparts 3200 CLASS TUG เป็นแบบพื้นฐาน โดยพัฒนาระบบและส่วนประกอบให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานทางด้านยุทธการ ซึ่งจะมีขีดความสามารถในการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่ และเรือดำน้ำของกองทัพเรือ ในการเข้า - ออกจากท่า การขจัดคราบน้ำมันในทะเล การดับเพลิงในเรือในเขตฐานทัพ ท่าเรือต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖ ทุกประการ โดยมีกำหนดส่งมอบภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำหรับเรือลากจูงขนาดกลางที่จัดให้มีพิธีวางกระดูกงูในวันนี้ มีคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญ คือ มีความยาวตลอดลำ ๓๑.๕ เมตร ความกว้างตัวเรือ ๑๒.๖ เมตร กินน้ำลึกเต็มที่ ๔.๕ เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องที่ระวางขับน้ำเต็มที่ ๑๒.๑ นอต ห้องพักสำหรับกำลังพล ๒๐ นาย มีพื้นที่จัดเก็บเสบียงอาหารและระบบน้ำจืดเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในทะเลได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ วัน ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ไมล์ทะเล ด้วยความเร็ว ๘ นอต ที่ระวางขับน้ำเต็มที่และมีกำลังดึงไม่น้อยกว่า ๕๕ เมตริกตัน

 

 

 

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวเพื่อเป็นเกียรติในพิธี โดยมีใจความสำคัญระบุว่า “ตามที่กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง จำนวน ๑ ลำ โดยว่าจ้างบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือ ให้สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ได้สำเร็จเรียบร้อยมาตามลำดับจนถึงขั้นตอนที่สำคัญในวันนี้ คือ การวางกระดูกงูเรือ ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นในขีดความสามารถและประสบการณ์ของ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ว่าจะสามารถดำเนินการสร้างเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ ให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ” ในส่วนของพิธีวางกระดูกงูเรือของประเทศไทยและต่างประเทศ ถือเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญ และได้ปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยโบราณ อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเรือที่จะก่อให้เกิดความสวัสดีมีชัย และความวัฒนาถาวรให้แก่เรือ และยังถือว่าเป็นการอัญเชิญแม่ย่านางเรือ ให้เข้าสถิตแก่เรืออีกด้วย

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง