ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมทำเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

Release Date : 21-09-2021 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมทำเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

นาวาเอก ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมทำเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับประชาชนในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร ตลอดเวลา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔