ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ

Release Date : 23-09-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ณ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

 

 

จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตามทิศทางการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงในระยะยาวเพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ในปีพุทธศักราช ๒๕๗๕ นั้น การพัฒนาสมุททานุภาพของไทยให้มีความเข้มแข็ง จะเป็นส่วนช่วยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน กองทัพเรือจึงมีความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศ

ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ จัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทัพเรือมีสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกองทัพเรือในการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติในการพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม วิจัย และพัฒนายุทธศาสตร์ หลักนิยมและยุทธวิธี ซึ่งจะเอื้อให้การทำงานด้านวิชาการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพ มีสถานที่พร้อมที่ที่เพียงพอและทันสมัยที่จะรองรับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการขนาดใหญ่ เพื่อระดมความคิดเห็นและเผยแพร่ความรู้ไปในวงกว้าง รวมทั้งสามารถดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ อันจะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการศึกษาวิจัยทางวิชาการ ในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเล ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในอนาคตจะมีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายความมั่นคงของชาติมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

 

 

นอกจากนี้ ในยามที่ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ไม่มีภารกิจทางวิชาการ ยังสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราวของข้าราชการในการติดต่อราชการในพื้นที่ตะวันออก รวมถึงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นสวัสดิการกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนเป็นแหล่งให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสันทนาการ เพื่อเสริมสร้างการการตระหนักรู้คุณค่าของทะเล การพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงทางทะเล และฝึกหัดศึกษาด้านกีฬาทางน้ำที่มีความเป็นเลิศในระดับประเทศของกองทัพเรือให้กับข้าราชการและประชาชนทั่วไปอีกด้วย

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง