ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพัฒนาวัดเลียบ "โครงการรักษ์วัด"

Release Date : 23-11-2021 14:19:56
ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพัฒนาวัดเลียบ "โครงการรักษ์วัด"

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกำลังพลของ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพัฒนาวัดเลียบ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตามกิจกรรมของทัพเรือภาคที่ ๒ "โครงการรักษ์วัด" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา ใกล้ชิด และผูกพันกับสถาบันศาสนา เสริมสร้างและพัฒนาสัมพันธ์กับวัดในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๒ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อวัดและชุมชนให้กับกำลังพลของทัพเรือภาคที่ ๒ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ทัพเรือภาคที่ ๒ ต่อประชาชนในพื้นที่ มีวัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ วัด ได้แก่ วัดในพื้นที่ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๘ วัด อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ วัด และ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ วัด โดยโครงการรักษ์วัด ของทัพเรือภาคที่ ๒ นั้น จะปฏิบัติเป็นวงรอบทุกเดือนอย่างต่อเนื่องในห้วงวันหยุดราชการ หรือในห้วงงานสำคัญ ๆ ของวัด กิจกรรมที่ดำเนินการนั้น ประกอบด้วยการพัฒนาและ บำรุงรักษาวัดให้มีความสวยงาม ตลอดจนร่วมกิจกรรมงานบุญที่สำคัญของวัดในทุกโอกาส โดยการปฏิบัติในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพัฒนาวัดเลียบ "โครงการรักษ์วัด"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง