เจ้ากรมยุทธการทหารเรือร่วมการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลในกรอบการประชุม ‎รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน กับ ‎รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๑๖ (16th ADMM-Plus EWG on MS) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

Release Date : 11-02-2022 00:00:00
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือร่วมการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลในกรอบการประชุม  ‎รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน กับ ‎รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๑๖ (16th ADMM-Plus EWG on MS) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

พลเรือโท สุพพัต  ยุทธวงศ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานร่วมกับนาง Lori Abele ผู้อำนวยการเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานเลขานุการด้านนโยบายความมั่นคงในภูมิภาค อินโด - แปซิฟิก กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลในกรอบการประชุม  ‎รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน กับ  ‎รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๑๖ (16th ADMM-Plus EWG on MS) ผ่านระบบการประชุมทางไกล  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงทางทะเลฝ่ายไทย และผู้แทนประเทศสมาชิก ADMM Plus ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวน ๑๐ ประเทศ และประเทศคู่เจรจาจำนวน ๘ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ รัสเซีย และสหรัฐฯ รวมถึงผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุมฯ 
 
  
  
  
  
 
โดยในครั้งนี้ได้มีการหารือและติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมหลักตามแผนงาน อันได้แก่ 
๑) การจัดทำแผนงานระยะยาวด้านความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security Roadmap) 
๒) การจัดการฝึกด้านความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security Exercise)  
๓) การจัดกิจกรรม Future Leaders Programme (FLP) รวมทั้งได้มีการนำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกในงานด้านความมั่นคงทางทะเล 
 
ซึ่งการประชุมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นระหว่างผู้แทนประเทศสมาชิก อันจะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติในการรับมือกับความท้าทายและภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางทะเลในปัจจุบัน 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือร่วมการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลในกรอบการประชุม  ‎รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน กับ ‎รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๑๖ (16th ADMM-Plus EWG on MS) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง