ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกและสังเกตการณ์การบูรณาการร่วมระหว่างการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ กับการฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 16-06-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกและสังเกตการณ์การบูรณาการร่วมระหว่างการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ กับการฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปี ๒๕๖๕

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การบูรณาการร่วมระหว่างการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ กับการฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. และ พลเรือเอก ธีรกุล  กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้แทนส่วนราชการในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้เดินทางมาถึงเรือหลวงอ่างทอง หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมการฝึกขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันในทะเล (Oil Spill) และการฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (Sea SAR) ร่วมกับหน่วยงานในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการในทะเล และโรงพยาบาลสนามบนเรือหลวงอ่างทอง

 

 

 

 

ต่อมาในเวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางต่อไปยังเกาะเสม็ด โดยเรือระบายพลขนาดกลาง (Landing Craft Mechanized :LCM) เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการเคมี ชีวภาพและรังสี ณ ท่าเรืออ่าวกลาง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บนบก (Incident Command System :ICC) ณ สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

 

 

 

สำหรับการฝึกในปีนี้ กองทัพเรือ ได้กำหนดจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) และการฝึกขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันในทะเล (Oil Spill) ด้วยกำลังทางเรือตามแนวคิด From The Sea การค้นหา และช่วยชีวิตในพื้นที่การรบทางทะเล (Combat Sea SAR) โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือและการระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง บริษัทเอกชน หน่วยกู้ภัย และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

ในปัจจุบัน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) นับเป็นหน่วยงานหลักและเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลและรับผิดชอบการดำเนินการที่มีเอกภาพ สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ในเขตทางทะเลที่มีลักษณะที่หลากหลาย และประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตย รวมทั้งสิทธิหน้าที่อื่นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีอยู่อย่างมากมายในด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มี นายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) โดยปัจจุบัน ศรชล. มีภารกิจหลักในการป้องกันภัย ๙ ด้าน ประกอบด้วย
๑.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
๒.การทำประมงผิดกฎหมาย
๓.การค้ามนุษย์/ลักลอบเข้าเมือง
๔.ยาเสพติด/สินค้าผิดกฎหมาย/อาวุธสงคราม
๕.การทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
๖.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗.โจรสลัด/การปล้นเรือ
๘.การก่อการร้าย
๙.การขนส่งสินค้าสองวัตถุประสงค์

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกและสังเกตการณ์การบูรณาการร่วมระหว่างการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ กับการฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง