เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเดินทางมาบรรยายพิเศษและรับฟังการเตรียมการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองทัพเรือ

Release Date : 25-01-2023 00:00:00
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเดินทางมาบรรยายพิเศษและรับฟังการเตรียมการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองทัพเรือ

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาบรรยายพิเศษ และรับฟังการเตรียมการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองทัพเรือ ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

 

 

 

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยกระดับความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการกองทัพเรือ ประกอบด้วยแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกองทัพเรือ และแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ