ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมติดตามเรื่องสิทธิกำลังพลการสวัสดิการการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

Release Date : 24-01-2023 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมติดตามเรื่องสิทธิกำลังพลการสวัสดิการการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบูรณาการติดตามเรื่องสิทธิกำลังพล การสวัสดิการ และการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และครอบครัว กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อเร่งรัด ติดตามการช่วยเหลือกำลังพลฯ จากหน่วยงาน องค์กร หรือภาคเอกชน อย่างบูรณาการ ให้กำลังพล และครอบครัว ได้รับสิทธิอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

 

โดยคณะกรรมการฯ ติดตามการช่วยเหลือกำลังพลผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ประสบภัย (ไม่ได้รับบาดเจ็บ) แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ สิทธิกำลังพล ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เช่น การปูนบำเหน็จพิเศษ (เลื่อนชั้นเงินเดือน), การขอพระราชทานยศ, การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, บำเหน็จตกทอด, บำนาญพิเศษ, บรรจุทายาททดแทน เป็นต้น
กลุ่มที่ ๒ สวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วย เช่น เงินประกันภัยกลุ่มแบบ “เฉพาะกิจกองทัพเรือ”, เงินกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดขอบของกองทัพเรือ, เงินสงเคราะห์กรมสวัสดิการทหารเรือ, เงินฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เป็นต้น
กลุ่มที่ ๓ เงินบริจาคจากภาคเอกชน และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรผู้เสียชีวิต รวมทั้งการช่วยเหลือซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักอาศัยของครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิต เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้เร่งรัด ติดตามการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว อย่างบูรณาการ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามความตั้งใจของผู้บัญชาการทหารเรือที่ต้องการดูแลกำลังพล และครอบครัวจากกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มกำลัง และดีที่สุด