รองผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหมู่รบและทหารราบทั่วไปของนักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Release Date : 28-01-2023 00:00:00
รองผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหมู่รบและทหารราบทั่วไปของนักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

นาวาเอก นฤพล วีระจิตต์ รองผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหมู่รบและทหารราบทั่วไปของนักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามฮ๊อกกี้ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖

  

โดยมีนักเรียนจ่าเข้ารับการฝึก จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๖๖ นาย ประกอบด้วย นักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๙๓๙ นาย นักเรียนจ่าโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๑๔ นาย และ นักเรียนจ่าโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๑๓ นาย โดยมีวัตถุประสงค์การฝึก เพื่อให้นักเรียนจ่ามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานวิชาทหารราบ และสามารถเป็นผู้นำหน่วยขนาดเล็กได้ ตลอดจนสร้างความมีระเบียบวินัยและความเข้มแข็งให้แก่จิตใจ

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหมู่รบและทหารราบทั่วไปของนักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง