ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาและนายทหารนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

Release Date : 14-03-2023 00:00:00
 ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาและนายทหารนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อการบริหารกองทัพเรือ แก่นักศึกษาและนายทหารนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ตลอดจนคณาจารย์ และกำลังพลของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมรับฟัง สำหรับการบรรยายพิเศษของผู้บัญชาการทหารเรือในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่เข้ารับฟัง อันจะะนำไปปรับใช้รายการปฏิบัติราชการในกองทัพเรือต่อไป ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

 

 

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มุ่งเน้นการบริหารราชการกองทัพเรือเพื่อให้เป็นไปตามที่ยุทธศาสตร์กองทัพเรือได้กำหนดไว้ โดยดำรงความต่อเนื่องในการนำพากองทัพเรือให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระยะยาว โดยมีปัจจัยสำคัญประกอบด้วย

๑. องค์บุคคล เน้นย้ำการพัฒนากำลังพลให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและสอดคล้องกับเทคโนโลยีของอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ โดยจะต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปกับระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานและขีดสมรรถนะกำลังพล รวมถึงการดูแลด้านสวัสดิการของกำลังพลโดยเฉพาะทหารชั้นผู้น้อย

๒. การพัฒนากองทัพ โดยปัจจุบันกองทัพเรือ ได้ก้าวเข้าสู่ระยะที่ ๒ ของยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ๒๐ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากองทัพเรือทางฝั่งทะเลอันดามัน ที่ยังไม่ทันต่อสถานการณ์ความมั่นคง ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยจะมีการพัฒนาในระยะยาวที่มีความครอบคลุมทุกด้าน มีแผนงานที่ระบุความต้องการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

๓. การบริหารงบประมาณและการบริหารจัดการกองทัพ โดยเน้นย้ำการบริหารจัดการในทุกภาคส่วนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ตลอดจนดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติกำหนด

ทั้งนี้ ภายหลังจบการบรรยาย ผู้บัญชาการทหารเรือได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ตลอดจนพบปะพูดคุยกับนักศึกษาและนายทหารนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงนายทหารนักเรียนต่างชาติที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ และหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนเดินทางกลับ