ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพักอาศัยโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พื้นที่กิจกรรมการสันทนาการและออกกำลังกายระยะที่ ๑

Release Date : 15-03-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพักอาศัยโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พื้นที่กิจกรรมการสันทนาการและออกกำลังกายระยะที่ ๑

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพักอาศัย ในโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพื้นที่กิจกรรมการสันทนาการ และออกกำลังกาย ระยะที่ ๑ ที่ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (บริษัท UTA) ได้แสดงความประสงค์ที่จะก่อสร้างเพื่อให้เป็นสวัสดิการด้านที่พักอาศัยแก่กำลังพลกองทัพเรือ แบบให้เปล่า โดยมี พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ (กอพ.ทร.) ให้การต้อนรับ ณ บริเวณพื้นที่ติดถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ คลองขลอด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

 

 

 

 

ทั้งนี้ กองทัพเรือ และ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตามโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งที่ผ่านมากองทัพเรือได้มีการเจรจากับบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) มาอย่างต่อเนื่อง จนบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในการยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ ๓ และเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้เติบโตขึ้น ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีให้กับภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ขยายการลงทุนมาสู่พื้นที่อีอีซี ทำให้เกิดการสร้างรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการเป็น “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ Logistics & Aviation” รวมถึงการเป็นศูนย์กลางของ “มหานครการบินภาคตะวันออก” เพื่อสานต่อเจตนารมณ์การพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดที่ต้องการ ให้เกิดเมืองท่าและเมืองธุรกิจสำคัญของประเทศไทย

 

สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public - Private Partnership : PPP) โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถือเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็น “สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ ๓ ของกรุงเทพ” โดยมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก จะมี ๒ ทางวิ่ง โดยปัจจุบันทางวิ่งที่ ๑ กองทัพเรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ ในส่วนทางวิ่งที่ ๒ และทางขับที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐมีหน้าที่ดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และภาคเอกชนมีหน้าที่พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ ๖๐ ล้านคนต่อปี นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต