ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการของกองเรือยุทธการในการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 15-03-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการของกองเรือยุทธการในการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๖

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ของกองเรือยุทธการในการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

 

กองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงความพร้อมของหน่วยต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ แบ่งการฝึกเป็นวงรอบทุก ๒ ปี ตามสถานการณ์ที่ถูกกำหนดขึ้น โดยในปีแรกหรือ Light Year เป็นการฝึกในสถานการณ์ปกติจนถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระดับต่ำ ส่วนในปีที่ ๒ หรือ Heavy Year เป็นการฝึกในสถานการณ์วิกฤตจนถึงขั้นการป้องกันประเทศ

สำหรับการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีพื้นที่การฝึกทั้งในทะเลและบนบกโดยแบ่งการฝึกเป็น ๒ ส่วน คือ การฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise: CPX) มีระยะเวลาการฝึกรวม 3 สัปดาห์ ทำการฝึกระหว่าง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ด้วยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกการควบคุมบังคับบัญชา และทดสอบแนวความคิดในการใช้กำลังและหลักนิยมต่าง ๆ ของหน่วยบังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ และการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (Field Training Exercise: FTX) ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการของหน่วยกำลังรบประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและประสบการณ์ให้กับกำลังพล รวมทั้งเป็นการทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการต่าง ๆ อาทิ การคุ้มครองเส้นทางคมนาคมทางทะเล การโจมตีกำลังทางเรือของฝ่ายตรงข้าม การปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก และการป้องกันฝั่ง ซึ่งกำลังทางเรือต้องฝึกการปฏิบัติทางยุทธวิธีตามสาขาปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ การปราบเรือดำน้ำ การต่อต้านเรือผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปฏิบัติการพิเศษ การยกพลขึ้นบก รวมทั้งปฏิบัติการข่าวสารและสงครามไซเบอร์

 

ทั้งนี้ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยงานในส่วนกำลังรบของกองทัพเรือ ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๖๖ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในขณะนั้นถูกตั้งชื่อหน่วยขึ้นใหม่ในกระทรวงทหารเรือ ว่า “กองทัพเรือ” เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลเฉพาะเรือรบ จากนั้นในปี พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “กองเรือรบ” และต่อมาภายหลัง กระทรวงทหารเรือได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกองทัพเรือในปี พุทธศักราช ๒๔๗๖ กองเรือรบ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองเรือยุทธการ” ตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๔๙๔ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

กองเรือยุทธการ ประกอบด้วย หน่วยขึ้นตรงคือ กองเรือตรวจอ่าว ฯ กองเรือฟริเกตที่ ๑ ฯ กองเรือฟริเกตที่ ๒ ฯ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ฯ กองเรือดำน้ำ ฯ กองเรือทุ่นระเบิด ฯ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ฯ กองเรือยามฝั่ง ฯ กองเรือลำน้ำ ฯ กองการบินทหารเรือ ฯ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองการฝึก ฯ กองสนับสนุน ฯ

สำหรับการฝึกกองทัพเรือ ในส่วนที่กองเรือยุทธการรับผิดชอบนั้น ได้ปฏิบัติตามกรอบภายใต้แนวความคิดที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” โดยฝึกให้เกิดความคุ้นเคย และเกิดความชำนาญสูงสุด เพื่อให้หน่วยงานของกองทัพเรือ ที่มีกำลังพลของกองเรือยุทธการ เข้าไปปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน และพื้นที่สำคัญทั้งทางบก ทางทะเล และลำน้ำ มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับได้ว่ากองเรือยุทธการ มีหน้าที่ต้องทำให้กำลังรบทางเรือ เกิดความพร้อมรบสูงสุด ทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี พร้อมปฏิบัติการทุกภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมาย ทั้งการปฏิบัติการทางทหารในสภาวะที่เกิดความขัดแย้ง รวมถึงการปฏิบัติการทางทหาร ที่นอกเหนือภาวะสงคราม เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล การรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง การรักษาความสงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ