ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม

Release Date : 19-03-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม โดยมี นาวาเอก เมธีชัย แก้วนิล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำกรุงโรม และ นาวาโท อัตนันท์ พรหมโยธิน รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำกรุงโรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านกำลังพล ด้านการข่าว ด้านการส่งกำลังบำรุง เป็นต้น โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการปฏิบัติที่สำคัญ คือ การจัดงานวันชาติ การจัดงานวันกองทัพไทย และการประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับนายทหารสังเกตการณ์เครื่องบินลาดตระเวนแบบที่ ๑ (DO-228) หมายเลข ๑๑๑๔ ในการเดินทางกลับประเทศไทย เป็นต้น ณ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูต กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖

 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออิตาลี มีความสัมพันธ์ที่ดี มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ซึ่งเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผู้บัญชาการทหารเรืออิตาลี ได้เรียนเชิญ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นเยือนสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรืออิตาลี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นี้ กองทัพเรือได้เตรียมการเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรืออิตาลี มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

สำหรับการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวที่สำคัญ คือ ท่าทีของกองทัพอิตาลีต่อยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก ซึ่ง กองทัพเรืออิตาลี ได้ให้ความสำคัญโดยมีกำหนดการที่จะส่งเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งอเนกประสงค์เดินทางเยือนเมืองท่าต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก โดยกำหนดเข้าจอดประเทศไทยในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ นอกจากนี้กองทัพเรืออิตาลี ยังมีแผนส่งเรือฝึกนักเรียนนายเรือออกเดินทางจากอิตาลีในห้วงกลางปี ๒๕๖๖ และมีกำหนดเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณปลายปี ๒๕๖๗

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง