ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือให้การต้อนรับประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๑๕

Release Date : 24-03-2023 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือให้การต้อนรับประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๑๕

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง พร้อมคณะ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๑๕ (มส.๑๕) จำนวน ๑๑๕ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองทัพเรือ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อภารกิจของกองทัพเรือ การรักษาอธิปไตย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในโอกาสนี้คณะได้เยี่ยมชมมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมอีกด้วย ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ชั้น ๑ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖