ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ และสมาชิกชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบร่วมกับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดโครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

Release Date : 23-11-2022 00:00:00
ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ และสมาชิกชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบร่วมกับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดโครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

คุณ นุชนภาภรณ์ หลายเจริญ ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ และสมาชิกชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบร่วมกับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดโครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว และกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ โดย นาวาเอก ชาตรี เปี่ยมศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ฝ่ายการแพทย์ ได้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร และชุมชนบ้านพักหลังโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบและพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งสานต่อความตั้งใจ ของ พลเรือตรี อำนวย ชูโต ผู้ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๒ โดยมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพ ๗๔ ราย โดยจำแนกเป็นกลุ่มปกติ ๑๗ ราย กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ๕๗ ราย มีการให้คำแนะนำการดูแลส่งเสริมภาวะสุขภาพของตนเองแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี จัดบริการด้านสุขภาพ เน้นการส่งเสริมและฟื้นฟู ภาวะกาย จิต และสังคม จิตวิญญาณ รวมถึงการรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข สามารถดูแลสุขภาพของตนเองอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป อีกทั้งได้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านชุมชนบ้านพักข้าราชการในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความมั่นใจและสามารถพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพที่บ้านได้ เพื่อให้ญาติรู้วิธีในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่บ้าน และร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย โดยแพทย์และสหวิชาชีพเข้ามาร่วมดูแลรักษา ประเมินทั้งโรค (Disease) และความเจ็บป่วย (Illness) ที่แท้จริงของผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีระบบการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อการเข้าถึงบริการ ส่งต่อไปโรงพยาบาลปลายทางได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ และสมาชิกชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบร่วมกับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดโครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง