ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 23-05-2023 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

พลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ร่วมด้วย คุณชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กรสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ และคุณยรรยง อามีน อิหม่ามประจำมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 

 

 

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ เป็นหนึ่งในโครงการ “ซาตูปาตู สู่สันติภาพ” ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน โดยนำเยาวชนไทยพุทธ ไทยมุสลิม ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เดินทางมาทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน หน่วยงาน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชน ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีไปสู่ครอบครัวของตนเองและชุมชน

 

 

 

ตลอดระยะเวลากว่า ๑๗ ปี ที่กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการดำเนินโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในพื้นที่ และมีการบอกต่อโครงการจากรุ่นพี่ที่เคยร่วมกิจกรรม จนทำให้เยาวชนรุ่นน้อง ๆ ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นไปที่การให้เยาวชนได้มาพบปะ ทำความรู้จัก และเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันในสังคม ตลอดจนให้ความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รักและเข้าใจเพื่อนมนุษย์ นำไปสู่การไม่แบ่งแยกทางเชื้อชาติ ศาสนา และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมีเยาวชนได้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓,๗๕๘ คน

และอีกหนึ่งกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญ ในการร่วมพัฒนาให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้เกิดความสงบสุข ก็คือกลุ่มผู้นำทางศาสนา หรือ “ดาอี” โดยการนำตัวแทนคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ผู้นำศาสนา ในพื้นที่อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับหน่วยงานทางราชการและเอกชนมากขึ้น อีกทั้งยังแสดงออกถึงความรู้รัก สามัคคีในการอยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานความแตกต่างของขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาและศาสนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขยายเครือข่ายพลังมวลชน ที่จะช่วยป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ พร้อมทั้งคณะดาอี ได้รู้จักบทบาทของกองทัพเรือ ซึ่งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทำให้เกิดความรักและความผูกพันกับกองทัพเรือ ซึ่งโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสันติวิธีและยั่งยืนสืบต่อไป

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง