ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานงานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี

Release Date : 18-09-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานงานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานงานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณ และถวายเป็นพระกุศลแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี โดยมี หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ราชสกุลอาภากร ตลอดจนกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ร่วมพิธี ณ วิหารคดสมอ (คดกรมหลวงชุมพร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

 

 

ทั้งนี้ เนื่องในวาระครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  คณะกรรมการจัดงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปีฯ ซึ่งมี พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานกรรมการจัดงาน ฯ ได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารคดสมอ (คดกรมหลวงชุมพร) พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งภายในมีพระรูปหล่อและภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ของพระองค์ ที่ได้ย้ายมาจากศาลเจ้า เชิงสะพานเทวกรรมรังรักษ์ วังนางเลิ้ง มาประดิษฐานที่วัดพระเชตุพนฯ เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๑๑ บัดนี้การบูรณะปฏิสังขรณ์ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจัดงานฯ จึงกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายพระกุศลแต่พระองค์ท่านขึ้นในวันนี้

อนึ่ง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๒๓ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาโหมด ในปีพุทธศักราช ๒๔๓๖ ภายหลังจากเหตุการณ์การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ร.ศ.๑๑๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ อันเป็นประเทศต้นแบบของการทหารเรือ พระองค์ท่านจึงนับเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์แรก ที่ได้ศึกษาวิชาการทหารเรือในต่างประเทศ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ทรงสำเร็จการศึกษา ในปีพุทธศักราช ๒๔๔๓ ทรงเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือ พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันตั้งมั่นที่จะพัฒนาปฏิรูปการทหารเรือให้มีรากฐานที่มั่นคง เป็นที่เคารพต้อนรับ ของนานาอารยประเทศ เมื่อครั้งพระองค์ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการกรมทหารเรือ พระองค์ทรงจัดระเบียบราชการกรมทหารเรือ ทรงวางรากฐานที่มั่นคงให้กับกองทัพเรือ เพิ่มประสิทธิภาพทางการทหารเรือในทุกมิติ ทำให้กองทัพเรือไทยมีความแข็งแกร่ง ส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัย

นอกจากพระปรีชาสามารถด้านการทหารเรือแล้ว พระองค์ทรงศึกษา ตำราแพทย์แผนไทยอย่างจริงจัง ได้ทรงคิดค้น เขียนสูตรตำรับยาด้วยพระองค์เอง ทรงมีพระกรุณาธิคุณใช้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ช่วยรักษาอาการป่วยให้กับประชาชนทั่วไป จนได้รับพระเกียรติคุณนามว่า “หมอพร” ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วทุกสารทิศ อีกทั้งทรงมีพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ โดยทรงเขียนภาพลายไทยที่งามวิจิตรดังปรากฏในผนังโบสถ์วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท และทรงพระนิพนธ์บนเพลงทหารเรือ ที่มีเนื้อหาปลุกใจให้เข้มแข็ง เป็นการปลูกฝังนายทหารเรือให้มีความรักชาติ รักแผ่นดิน และมีความสามัคคี อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของทหารเรือ ซึ่งยังคงขับร้องกันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน