ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมนายทหารฝ่ายอำนวยการของหน่วยเพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมนายทหารฝ่ายอำนวยการของหน่วยเพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

พลเรือโท เชษฐา ใจเปียม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมนายทหารฝ่ายอำนวยการของหน่วยเพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกองบังคับการควบคุมจังหวัด ๖ จังหวัด ณ ห้องติดตามสถานการณ์กองบังคับการควบคุม สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ อาคาร ๖ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

๘ เมษายน ๒๕๖๓