ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VTC กับหน่วยขึ้นตรงสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงฯ ทั้ง ๖ จังหวัด

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VTC กับหน่วยขึ้นตรงสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงฯ ทั้ง ๖ จังหวัด

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VTC กับหน่วยขึ้นตรงสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงฯ (นขต.สง.ปรมน.ทร.) ทั้ง ๖ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา นราธิวาส จันทบุรี ระยอง และตราด เพื่อทราบถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และได้มอบนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติ ณ ห้องประชุม สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ อาคาร ๖ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

๔ มิถุนายน ๒๕๖๓