เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
กองกำลังผสมนาวิกโยธิน กองทัพเรือและสหรัฐอเมริกา ในการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๙ ทำการฝึกดำรงชีพในป่า (Jungle Survival)

กองกำลังผสมนาวิกโยธิน กองทัพเรือและสหรัฐอเมริกา ในการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๙ ทำการฝึกดำรงชีพในป่า (Jungle Survival)

กองกำลังผสมนาวิกโยธิน กองทัพเรือและสหรัฐอเมริกา ในการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๙ ทำการฝึกดำรงชีพในป่า (Jungle Survival) ณ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
กองกิจการในพระองค์ฯ กำหนดให้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษแล้ว (ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว)
ให้เปลี่ยนการประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อจาก ภปร. เป็น วปร. ได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมพิธีฯ