เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตรกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตรกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตรกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

๑๘ กันยายน ๒๕๖๓กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๖