สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Release Date : 12-02-2019 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และกำลังพล​สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ทำการทดสอบสมรรถภาพ​ทางกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ สนามหญ้าพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒