ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ระดับผู้บริหาร)

Release Date : 14-02-2020 00:00:00
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ระดับผู้บริหาร)

พลเรือโท สุทธินันท์  สมานรักษ์  ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ระดับผู้บริหาร) มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงฯ และจังหวัดต่างๆ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับทราบแผนงานที่ร่วมบูรณาการ ตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงฯ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงฯ และจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ  ณ โรงแรม Oakwood Hotel & Residence ศรีราชานคร ๓ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  

  

  

  

   

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ระดับผู้บริหาร)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง